new iconสัมมนา ครั้งต่อไป วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557

ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เรื่อง "การบริหารงานพัสดุภารรัฐในวาระปีปฏิรูป"

รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร ใบแจ้งชำระเงิน

ใบจองห้องพัก

หนังสือเวียนโครงการ

เปิดระบบโอนเงินตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2557


 

new icon สมาคมฯทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง

เรื่อง แรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพพัสดุ ฯ

บทความ เส้นทางอาชีพ และการพัฒนาบุคคลากรด้านพัสดุในต่างประเทศ

 DSC00057DSC00047

 DSC00056DSC00027DSC000200

DSC00008DSC00006 DSC000230

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบอธิบดีกรมบัญชีกลาง   (นายมนัส แจ่มเวหา) และรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่) เพื่อขอความกรุณาพิจารณาทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์?การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการเป็นกรรมการด้วย นอกจากนั้นยังขอให้พิจารณากำหนดค่าวิชาชีพพัสดุ และเปิดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพพัสดุ ทั้งนี้ ทั้งสองท่านได้รับไว้พิจารณาด้วยแล้ว

 

new iconหนังสือเวียน

ด่วนที่สุด นร 0506/ว48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ด่วนที่สุด นร 0506/ว49 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557

 

 

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19    

กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2556 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น.

ขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมจากห้องน้ำทิพย์ กรมชลประทาน ไปจัดที่ ห้องบุษบงกช เอ

โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

DSC00020DSC00021DSC00022DSC00080

 

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จะร่วมเป็นเจ้าภาพบำเบ็ญกุศลพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น.  สมาชิกท่านใดมีความประสงค์

จะเข้าร่วมในการนี้ขอเรียนเชิญไปพบกัน ณ บริเวณหน้าตำหนักเพชร เวลา 15.30 น.

การแต่งกาย

บุรุษ สากลนิยมสีดำ

สตรี ไทยประยุกต์หรือไทยพระราชนิยม (สีดำ แขนยาว)

022 IMG 4097

 014IMG 4131

 

เอกสารการบรรยาย สัมมนาขอนแก่น

อ.มงคล  1.  2.  3.  4.  5.

อ.อธิวัฒน์  เอกสารเพิ่มเติม

อ.กฤษฎา

อ.สุธิษา 1.   2.

 


หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker

นายกสมาคม

ป้ายโฆษณา

กำลังออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์