สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
 

หนังสือเวียน เลขที่ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 337

เจ้าของเรื่อง : กรมบัญชีกลาง
เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 337
ลงวันที่ : 17 ก.ย. 2553
ชื่อเรื่อง : ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
สรุปสาระสำคัญ : -
อ้างอิงทีเกี่ยวข้อง : 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 2. หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548
เอกสารแนบ : ดาวโหลดเอกสาร