ค้นหาบทความ    ปี  
  ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
  คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุดที่ หสต.30/2537 เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
  การก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อท่อพักและขยายผิวจราจรเทศบาลตำบล ก. ไม่เป็นไปตามรูปแบบแห่งสัญญาจ้าง และมีการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างโดยไม่ชอบ
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ โดย....นายอธิวัฒน์ โยอาศรี
  ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ ขององค์การการค้าโลก โดย คุณศันสนีย์ ธารเรวดี และคุณวันทนี ทรัพย์สุขสำราญ
  สิทธิพิเศษของหน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ โดย คุณรวีวัลย์ แสงจันทร์
  การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Speccifications) โดย คุณเชิดชัย มีคำ
  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 โดย คุณสุปราณี จงธรรมรัตน์
  กรณีศึกษา : การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง โดย คุณอธิวัฒน์ โยอาศรี
  คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
  บทวิเคราะห์กรณีการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในประเด็นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย คุณธรรมนิตย์ คงทน
  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง โดย คุณศักดิ์ขัย ขำเจริญ
  การยึดหลักประกันซอง โดย คุณเชิดชัย มีคำ
  การกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคาเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของโรงงานแอสฟังท์ติคคอนกรีต (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.180/2552)
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 839/2543 (แพ่ง เบี้ยปรับ มาตรา 381วรรคหนึ่ง, 383 วรรคหนึ่ง)
  บทวิเคราะห์คดีตามคำพิพากษาศาลปกครองในประเด็นสัญญาแบบปรับราคาได้ กับการดำเนินการความรับผิดทางละเมิด
โดยนายะรรมนิตย์ คงทน
  คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ
  คำวินิจฉัยสำนักงานอัยการสูงสุด : บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการผลิต การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
  การจ่ายเงินล่วงหน้า โดย คุณศักดิ์ชัย ขำเจริญ
  หลักเกณฑ์การกำหนดรายละเอียดและการพิจารณา "การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย"
  การจ้างทำของ กับอากรแสตมป์ โดย คุณนาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง
  ีพิพาทอันเกิดจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในประเด็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเอกสารประกวดราคา
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้เงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้าง ข้อ 4.3 และข้อ 4.7
  เหตุแห่งการงดลดค่าปรับ และขยายเวลาทำการตามสัญญา