Lorazepam with morphine
Clonazepam with nicotine
Generic Ambien buy
Lorazepam with one drink
Clonazepam with beta blockers
Alprazolam online mexican pharmacy
2mg green Xanax
Prescription Ambien alcohol
Ultram rx drug
Purchase Adipex online
Generic Ambien white
Soma online united states
Buy Klonopin 0 5 mg
Generic Ambien blue pill
Buy Ativan with overnight delivery
Generic Valium 10mg no prescription
Order Tramadol next day shipping
Xanax 1mg bars
Tramadol online europe
Ultram rx online
Can i take 20mg of Ambien
Soma sale cheap
Ambien prescription used
60 mg Valium
Viagra Ambien online
Tramadol online buy uk
Generic Adipex walmart
Ambien picture of pill generic
Valium do you need a prescription
Buy Lorazepam cheap no prescription
Alprazolam with naltrexone
Lorazepam with diazepam
Buy Lorazepam india
Lorazepam with alprazolam
Order Soma cod only
Adipex online diet pills
Alprazolam with Xanax
Buy Provigil ebay
Purchase Phentermine united states
Buy prescription Phentermine online
Buy Lorazepam no prescription needed
Buy Ambien Zolpidem online
Generic Provigil info
Buy Xanax online with mastercard
Ambien prescription program
Ambien generic dose
Lorazepam online canada
Buy cheap Ambien cr online
Buy Ativan from mexico
Generic Ativan pill identifier
Generic Klonopin 1mg
Buy Zolpidem uk
Clonazepam prescription drug
Ambien prices generic
Ambien generic online no prescription
Lorazepam with high blood pressure
Generic Ambien 20 mg
Clonazepam withdrawal symptoms
Ambien generic overnight delivery
Buy Ambien in mexico
Buy Soma puzzle
Provigil canada review
Ambien prescription canada
Buy Ultram us
Valium dosage 15 mg
Xanax prescription only
Ambien borderline personality
Tramadol online order cheap
Ambien for bipolar disorder
Generic Tramadol 200mg
Phentermine prescription drug prices
Clonazepam with bipolar disorder
Generic Ativan Lorazepam
Lorazepam online mastercard
Buy Soma in oregon
Order Tramadol phone
Soma online with mastercard
Purchase Tramadol online canada
Generic Clonazepam r 34
Buy Ultram online
Provigil canada purchase free
Lorazepam with copd
Buy Adipex australia
Ambien 2009 sales
Buy Phentermine resin
Order Ativan cod
Real Ambien online
Clonazepam with ritalin
Cheap Tramadol online
Generic Ambien vs
Buy ritalin Modafinil
Xanax dosage 5mg
Buy Ativan forum
Cheap Ativan sale
Cheap Phentermine san diego
Side effects for Ambien generic
Phentermine online 2010
Generic Klonopin yellow
Modafinil canada no prescription
Ambien online india
Purchase Tramadol online canada
Generic Ativan cost
Buy Provigil uk online
Purchase Modafinil uk
Ativan online canadian
Phentermine online consultation
Xanax panic disorder discussion
Cheap Xanax pills
Valium prescription price
Order Phentermine from canada
Dosage for Ambien 15 mg
Clonazepam with tramadol
Order Lorazepam overnight
Ambien overdose mg
How to get a Valium prescription australia
Buy Phentermine arizona
Ambien for post-traumatic stress disorder
Ambien cr when will go generic
Buy Ativan no prescription watson
Buy Adipex without prescriptions
Generic Ambien vs
Ambien cr 125 mg
Ambien generic india
Order Provigil in canada
Tramadol usa com
Ambien generic 10 mg
Adipex online overnight
Cheap Tramadol drugs md
Buy Provigil
Lorazepam with paxil
Lorazepam with hyponatremia
Lorazepam with adderall
Ambien 5mg or 10mg
Zolpidem prescription free
Ambien prescription wiki
Buy Lorazepam
Buy Soma direct
Generic Klonopin yellow pill
Purchase Tramadol for dogs
Buy Ativan without no prescription
Order Ambien without rx online
How to get Ambien prescription online
Xanax needs prescription
Adipex online belize
Cheap Ultram Tramadol online
Lorazepam with methadone
Ativan online sales
Cheap Adipex pills online
Lorazepam online mastercard
Order Provigil from canada Modafinil
Generic Ambien blue pill
Buy Lorazepam online cheap
Tramadol online to florida
Generic Xanax list
Ambien generic fda
Soma usage
Xanax prices 1 mg
Ambien sleep without
Buy Ambien us
Buy Zolpidem mexico
Lorazepam online prices
Xanax online legit
Ambien generic no prescription
Generic Ambien vs
Ambien online to canada
Buy Lorazepam online canada
Cheap Phentermine offers
Valium wholesale
Alprazolam online buy uk
Adipex online without rx
Buy Lorazepam overnight
Ambien cheap no rx
Buy generic Soma online
Ambien generic forum
Cheap Tramadol 180
Generic Zolpidem sleeping pills
Phentermine online illegal
Generic Klonopin mexico
Generic Xanax lowest dose
Lorazepam online for sale
Thailand Valium buy
Purchase Soma online pharmacies
Valium online legit
Ambien generic buy
Xanax street value 1 mg
Valium 10mg percocet
Cheap Ativan canada
Generic Ambien discussion
Generic Ativan 1 mg
Anita Valium costume sale
Buy Lorazepam drug
Cheap Ambien uk
Lorazepam with haloperidol
Buy Soma muscle relaxers
Maximum mg Ambien
Lorazepam online no prescription
Lorazepam with
Buy Modafinil online usa
Buy Ativan Lorazepam
Cheap Lorazepam without rx
Order canada buy Provigil
Order Ativan no prescription
Buy Lorazepam online mastercard
Xanax seasonal affective disorder
Clonazepam online order
Buy Ultram 100mg online
Xanax 1mg price
Generic Klonopin no prescription needed
Purchase Ambien uk
Can you buy Phentermine in canada
Purchase Soma pills
Order generic Modafinil
Valium buying pakistan
Best place purchase Modafinil
Valium overnight no prescription
Buy Klonopin pills
Lorazepam with vyvanse
Provigil canada pharmacies sale
Orange Ambien generic
Generic Phentermine k 25
Buy Phentermine discount
Buy Valiums on line online pharmacy
Cheap Tramadol capsules
Generic Ambien dosage
Can you buy Ambien over the counter in canada
Ambien vicodin buy
Buy Klonopin online pharmacy
Xanax intensol no prescription
Generic Ambien sleep
Cheap Ativan valium
Cheap diazepam us
Klonopin online consultation
Ambien cheap no prescription
Where to buy Soma without a prescription
Generic Soma used
Ambien prescription card
Cheap Phentermine europe
Ambien cr prescription medication
Tramadol online to florida
Buy Clonazepam valium
Lorazepam with liver failure
Generic Ativan cost
Cheap Klonopin online
Buy Ativan us
Buy Ambien forum
Ambien without a rx
Non prescription Modafinil
10mg Valium erowid
Order Ultram next day delivery
Order Soma georgia
Buy Lorazepam from canada
Valium 2mg and alcohol
Soma online orders cod
Ambien order purchase
Purchase Zolpidem online
Side effects of Ambien cr 12.5 mg
1 mg Valium
Buy Ativan with no prescription
Ambien online no
Ambien prescription buy
Tramadol online law
ดัชนีบทความ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
หมวด 1 ข้อความที่วไป ส่วนที่ 1 นิยาม
หมวด 1 ส่วนที่ 2 การใช้บังคับและการมอบอำนาจ
หมวด 1 ส่วนที่ 3 บทกำหนดโทษ
หมวด 1 ส่วนที่ 4 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป
หมวด 2 ส่วนที่ 1 การซื้อการจ้าง
วิธีซื้อและวิธีจ้าง
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
กรรมการ
วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
การตรวจรับพัสดุ
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
การลงโทษผู้ทิ้งงาน
การยืม
การเก็บรักษาพัสดุ
การเบิก – จ่ายพัสดุ
การตรวจสอบพัสดุประจำปี
การจำหน่าย
การจำหน่ายเป็นสูญ
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
บทเฉพาะกาล
ทุกหน้า

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552

___________________________

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการที่ดำเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ.2527 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ให้เป็นระเบียบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521

(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523

(3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526

(4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527

(5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528

(6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528

(7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2529

(8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2531

(9) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการที่ดำเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2527

(10) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใด ที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

(ความในข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545) 
free pokerfree poker