หนังสือเวียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พรบ.ปี60 449
2 หนังสือกรมบัญชีกลาง ราคากลาง 1240
3 ว145 1006
4 หนังสือ 916
5 กรมบัญชีกลาง 1112
6 รวม ว ปี 58 2019
7 ว.228 1943
8 นร0506/ว48-49 4282
9 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 419 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ 4901
10 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 338 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 4801
11 การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้่างในภาคใต้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย 1618
12 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช้ (ว 320) 2687
13 แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ว 90) 3124
14 การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) (ว 91) 1781
15 การเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1542
16 การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกทัย (ว 204) 1498
17 การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ 1224
18 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 1945
19 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 2204
20 การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา 4695
21 แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง 2218
22 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 4908
23 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 3801
24 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 197 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายใน 2971
25 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 157 ลงวันที่ 26 เมษายน 2555 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่ พรบ.งบประมาณ 2555 ประกาศใช้ฯ 1980
26 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 147 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง 4565
27 ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 24608
28 ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 80 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555) . 5584
29 ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 72 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย . 3272
30 (ว 39) การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ 2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ในงาน/โครงการฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยที่ออาจเกิดขึ้นในอนาคต . 2151
 
หน้า 1 จาก 2
free pokerfree poker