ร่วมแสดงความยินดี กับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 78 ปี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 นายเชิดชัย มีคำ อุปนายกสมาคมคนที่ 1 ทำหน้าที่แทนนายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นายวัลลภ ภักดีสุข ประธานอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนายยงยุทธ ชมสุทธา เลขานุการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 78 ปี

การสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2/2554 : เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “เทคนิคการป้องกันความเสี่ยง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”  เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวกับเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ระหว่างผู้เข้าร่วม สัมมนาและวิทยากร  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ นายเชิดชัย มีคำ อุปนายกสมาคมคนที่ ๑ ทำหน้าที่นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา  และ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อนุกรรมการมาตรการป้องกันการทุจริต นายเชิดชัย  มีคำ  นิติกรเชี่ยวชาญ กรมบัญชีกลาง  และนายกฤษฎา  บุญยสมิต  รองอธิบดีอัยการฝ่ายที่ปรึกษา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเป็น วิทยากรบรรยาย  ทั้งนี้มีผู้ที่ให้ ความสนใจ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑,๗๔๕ คน

โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมบัญชีกลางกับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมบัญชีกลาง จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการทางวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบของสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับทราบแนวทางการพัสดุระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อระบบงานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมบัญชีกลางได้ออกแบบระบบงาน ในเบื้องต้น เพื่อจะได้นำความคิดเห็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะดังกล่าว เสนอต่อกรมบัญชีกลางเพื่อปรับปรุงต่อไป ซึ่งในการจัดประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางจินดา  สังข์ศรีอินทร์  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  โดยมีนางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และนายสมศักดิ์  ภู่สกุล  นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
การสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1/2554 : การจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  จำนวน ๑ วัน  โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม สัมมนา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  ข้อคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรค ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และนางสุธิษา จารุเมธาวิทย์  นักวิชาการคลังชำนาญการ และมีผู้เข้าร่วม สัมมนาในครั้งนี้ จำนวน ๓๕๔ คน

การสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2/2553 : นวัตกรรมระบบ e-GP และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2553 เรื่อง “นวัตกรรมระบบ e-GP  และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราและ-คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายวิเชียร ปิยะวรากร  ปลัดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  และมีผู้เข้าร่วม สัมมนา  จำนวน 1,092 คน

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการบริหารสมาคม และ  คณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ "12 สิงหา มหาราชินี"
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการบริหารสมาคม และคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  การสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1/2553: เรื่อง มิติใหม่ในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง มิติใหม่ในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 948 คน
   การสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 3/2552 : เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบริหารพัสดุองค์รวมในโครงการไทยเข้มแข็ง”
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2552 ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง”การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบริหารพัสดุองค์รวมในโครงการไทยเข้มแข็ง” ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 2,093 คน ในการนี้ได้รับเกียติจากนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
   การสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2/2552
สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2552 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2552 เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และการบริหารงานพัสดุ" ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่